Fot. Ze zbiorów Franka van der Weerdena

Jelcz 415 Metz-Schmitz GWG - SRCh

?redni samochód ratownictwa chemicznego

W 1987 roku dwie zachodnioniemieckie firmy - Metz i Schmitz wykona?y w kooperacji, samochód ratownictwa chemicznego przeznaczony na polski rynek. Pojazd zabudowano na podwoziu Jelcz P415 z uk?adem jezdnym 4x2.

Samochód wyposa?ono w wyd?u?on?, wagonow? kabin? kierowcy, w której zarezerwowano miejsca dla czteroosobowej za?ogi wozu. Za kabin? umieszczono nadwozie specjalne mieszcz?ce bogate wyposa?enie ratownictwa chemicznego. Nadwozie to wykonano w systemie HuRoWa z szerokimi p?atami ?cian bocznych odchylanymi do góry.

Zbudowano jeden egzemplarz tego pojazdu. Zosta? on w??czony do podzia?u bojowego III Oddzia?u ZSP we Wroc?awiu. W roku 1988 pojazd zaprezentowano na targach bran?owych Interschutz `88. Po roku 1991 zakupiono jeszcze kilka podobnych pojazdów z zabudow? Schmitz`a.

Jelcz 415 Metz-Schmitz GWG (1987)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SRCh
Podwozie: Jelcz P415 z sze?ciocylindrowym do?adowanym silnikiem wysokopr??nym o mocy 243 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny i nadwozia specjalnego
Liczba miejsc: 4 (2+2)
Masa ca?kowita: ok. 12 000 kg
Pr?dko?? maks: ok. 90 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • Przyrz?dy pomiarowe (eksplozymetry, przyrz?dy do wykrywania gazu)
 • pompy wirowe, zanurzeniowe i membramowe
 • w??e olejo- i kwasoodporne z armatur? ze stali szlachetnej
 • zbiorniki do substancji chemicznych wykonane z tworzyw sztucznych i stali kwasoodpornej
 • zestaw narz?dzi nieiskrz?cych oraz sprz?t do zbierania substancji z niewielkich powierzchni
 • zestaw sprz?tu o?wietleniowego w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • ubrania gazoszczelne
 • zestawy uszczelniaj?ce i ?rodki wi???ce
Dyslokacja
 • ZSP Wroc?aw - Oddz. III 
   470323 
   WRB 365H