fot. IFA VEB

IFA S-4000 Sachsering RTGW - SRCh

?redni samochód specjalny ratownictwa chemicznego

Wed?ug obecnego stanu wiedzy wiadomo, ?e w drugiej po?owie lat sze??dziesi?tych trafi? do Polski co najmniej jeden egzemplarz samochodu ratowniczego RTGW produkcji NRD. Pojazd zosta? zakupiony dla jednej z resortowych jednostek stra?y

No?nikiem zabudowy wschodnioniemieckiego produktu by?o podwozie IFA S-4000 z nadwoziem furgonowym o uk?adzie miejsc 2+3. Za przedzia?em za?ogi umieszczono zestaw sprz?tu rozpoznania chemicznego, sprz?tu medycznego oraz sprz?tu ochronnego. Pojazd wykorzystywano do likwidowania awarii technologicznych w zak?adach ci??kiej syntezy chemicznej oraz w zak?adach petrochemicznych.

IFA S-4000 RTGW

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SRCh
Podwozie: IFA s-4000-1 z 4-cylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym EM 4-22 o mocy 90 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: jednosegmentowe zamkni?te
Ilo?? miejsc: 5 (1+1+3)
Masa ca?kowita: 8100 kg
Pr?dko?? maks: 75 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • agregat pr?dotwórczy
  • zestaw sprz?tu rozpoznania chemicznego (gazosygnalizator, analizatory)
  • aparaty powietrzne i tlenowe
  • aparaty do poruszania si? pod wod?
  • zestaw sprz?tu ?lusarskiego i do prac elektrycznych
  • zestaw sprz?tu sygnalizacyjno-o?wietleniowego
  • ubrania gazoszczelne oraz kwaso- i ?ugoodporne
  • ponton