fot. W. Szabelski

FSO Polonez 1,5 SLE Turbo - SLRd

Lekki samochód ratownictwa drogowego

W 1988 roku z inicjatywy oddzia?u terenowego Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Po?arnictwa powsta?y lekkie samochody ratownicze szybkiej interwencji, przeznaczone do zabezpieczania samochodowych imprez sportowych oraz do innych akcji ratownictwa drogowego.

Konstrukcja pojazdu zosta?a oparta na bazie Polonezie z silnikiem 1,5 w wersji turbo. Zastosowanie do?adowanej jednostki przyczyni?o si? w pewnym stopniu do poprawy dynamiki pojazdu. Obsad? pojazdu stanowi?y 2 osoby zajmuj?ce miejsca na przednich fotelach. Tylna kanapa zosta?a zdemontowana, a powsta?a w ten sposób przestrze? wykorzystana zosta?a do przewozu sprz?tu ratowniczego i ga?niczego.

Zbudowano 2 egzemplarze tego pojazdu. Zosta?y one zlokalizowane w ZSP w Che?mnie (woj. toru?skie). Oprócz codziennej s?u?by w podziale bojowym, by?y one oddelegowywane na zabezpieczanie rajdów i innych imprez sportowych na terenie ca?ego kraju.

FSO Polonez 1,5 SLE Turbo (1988)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SLRd
Podwozie: FSO Polonez 1,5 SLE Turbo z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym z do?adowaniem o mocy 106 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: 5-drzwiowe zamkni?te
Liczba miejsc: 2 (1+1)
Masa ca?kowita: b.d
Pr?dko?? maks: 180 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 11 sec

Wyposa?enie po?arnicze:

  • zestaw sprz?tu ratowniczego (pi?a do ci?cia stali i betonu, zestaw hydrauliczny Lukas oraz r?czny sprz?t ratowniczy)
  • zestaw sprz?tu ga?niczego (ga?nice proszkowe)
  • zestaw sprz?tu sygnalizacyjno-o?wietleniowego
  • zestaw sprz?tu medycznego