Fot. Mateusz Czajkowski

Mercedes-Benz 2629 Bronto Skylift F42HDT

Samochód specjalny SH-42 z podno?nikiem hydraulicznym o wysoko?ci 42 metry

W 1990 roku fi?ska firma Bronto Skylift wyprodukowa?a na polski rynek podno?nik hydrauliczny SH-42. Pojazd zabudowano na trzyosiowym podwoziu MB 2629 z uk?adem jezdnym 6x4.

Samochód wyposa?ono w seryjn? kabin? Mercedesa z uk?adem miejsc 1+2. ?amane rami? wysi?gnika sk?ada?o si? z dwóch masztów, które sk?ada?y si? z kolei z kilku odcinków teleskopowych. Pojazd wyposa?ono w kosz ratowniczy z automatycznym systemem poziomuj?cym. W koszu tym zainstalowano dzia?ko wodno-pianowe po??czone z instalacj? zasilaj?c? biegn?c? wzd?u? ramion podno?nik. Stabilno?? pojazdu podczas pracy zapewnia?y cztery podpory hydrauliczne wyposa?one w automatyczny system ustalaj?cy ich po?o?enie w pionie i poziomie. Poni?ej podestu, na którym posadowiono mechanizm obrotowy podno?nika znajdowa?y si? skrytki na sprz?t zamykane drzwiami ?aluzjowymi. Pojazd wyposa?ono ponadto w drabin? ratownicz? biegn?c? wzd?u? ramion podno?nika.

Pierwszy sprowadzony egzemplarz tego podno?nika zlokalizowano w ZSP w Opolu. Kolejne trzy egzemplarze wyprodukowane w 1991 roku trafi?y do ZSP Bydgoszcz, do III Oddzia?u ZSP w Warszawie oraz do ZZSP Koksowni Zdzieszowice.

MB 2629 Bronto Skylift F42 HDT (1990)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SH-40
Podwozie: Mercedes-Benz 2629 z silnikiem wysokopr??nym z do?adowaniem, osi?gaj?cym moc 290 KM
Uk?ad jezdny: 6x4
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny i zabudowy specjalnej
Liczba miejsc: 3 (1+2)
Masa ca?kowita: 26 000 kg
Pr?dko?? maks: 90 km/h

Wyposa?enie i parametry po?arnicze:

 • dwuramienny wysi?gnik o wysoko?ci 42 m (do spodu kosza)
 • wysoko?? robocza - 44 m
 • hydrauliczny nap?d mechanizmów podno?nika
 • drabina ratownicza biegn?c? wzd?u? ramion podno?nika
 • dzia?ko wodno-pianowe umieszczone w koszu, sterowane r?cznie lub zdalnie
 • maksymalne obci??enie kosza 400 kg
 • 4 podpory hydrauliczne z automatycznym systemem stabilizacji
Dyslokacja
 • ZSP Warszawa-Oddzia? III 
   010319 
   WAC 4032 
 • ZSP Bydgoszcz 
 • ZSP Opole 
 • ZZSP Koksownia Zdzieszowice