fot. R. Kalinowski

Jelcz 005 - SRt

?amochód specjalny ratownictwa technicznego

Znaczny deficyt samochodów ratownictwa technicznego, dostarczanych do jednostek taktycznych stra?y po?arnej, powodowa? dzia?ania zmierzaj?ce do adaptacji na wozy techniczne, dost?pnych samochodów ga?niczych. Dotyczy?o to w du?ej mierze samochodów ga?niczych Jelcz 005 GBA 2,5/16, b?d?cych w latach osiemdziesi?tych podstawowym wyposa?eniem zawodowych jednostek stra?y. Jednym z przyk?adów takiej adaptacji jest wóz ratownictwa technicznego zbudowany na bazie Jelcza 005 w Sto?ecznej Komendzie Stra?y Po?arnych w Warszawie.

Pod koniec 1980 roku sto?eczna aglomeracja posiada?a 3 typowe samochody klasy RW-1 i RW-2 pochodz?ce z importu. Jeden z nich znajdowa? si? w VI Oddziale na ?oliborzu, kolejny stacjonowa? w WOSP-ie, trzeci za? wchodzi? w sk?ad wyposa?enia resortowej jednostki kolejowej na Odolanach. Post?puj?ce procesy urbanizacyjne sto?ecznej aglomeracji w po??czeniu z wci?? wzrastaj?cym czynnikiem "motoryzacji" spo?ecze?stwa nios?y za sob? nowe zagro?enia, z którymi przysz?o si? zmierzy? s?u?bom ratowniczym. W VI Oddziale ZSP, w którym od 1977 roku dzia?a?a specjalistyczna sekcja ratownictwa technicznego, opracowano projekt samochodu ratowniczego przeznaczonego do likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych i innych zagro?e? z zakresu ratownictwa technicznego.

Baz? ca?ego projektu by?o kompletne podwozie Star 244L wraz z jelcza?sk? zabudow? 005. Jednym z podstawowych zabiegów adaptacyjnych by?o zdemontowanie zbiornika na wod? oraz ?rodek pianotwórczy. Posuni?cie to da?o mo?liwo?? dowolnej aran?acji wn?trza nadwozia specjalnego, które posiada?o cztery du?e skrytki przelotowe. Na wyposa?eniu pojazdu znalaz? si? agregat pr?dotwórczy, zestaw importowanych narz?dzi hydraulicznych oraz poduszek pneumatycznych, a tak?e r?czny sprz?t ratowniczy i zestaw sygnalizacji miejsca wypadku.

Techniczny 005 z ?oliborskiej "szóstki" nale?a? do pojazdów bardzo cz?sto dysponowanych do zdarze? (m.in. bra? udzia? w akcji ratowniczo-ga?niczej podczas po?aru Teatru Narodowego w marcu 1985 roku). W ko?cu lat osiemdziesi?tych w podziale "szóstki", pojazd zosta? zast?piony przez Iveco-Magirusa RW-2. Nie by? to jednak koniec s?u?by dla nietypowe jelcza?skiej "zero zero pi?tki", która z Marymonckiej pow?drowa?a na Majda?sk? zasilaj?c podzia? bojowy VIII sto?ecznego oddzia?u ZSP.

Jelcz 005 (1981)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SRt
Podwozie: Star 244L z sze?ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym S359 o mocy 150 KM
Skrzynia biegów: sze?ciostopniowa (5+R)z reduktorem
Uk?ad jezdny: 4x4
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny 642 i nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6930x2490x3160 (mm)
Rozstaw osi: 3900 mm
Masa ca?kowita: ok. 10 000 kg
Pr?dko?? maks: 82 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • agregat pr?dotwórczy
 • zestaw narz?dzi hydraulicznych
 • zestaw poduszek pneumatycznych
 • zestaw r?cznych narz?dzi ratowniczych
 • pilarka do drewna
 • aparat do ci?cia metali
 • podr?czny sprz?t ga?niczy
 • sprz?t sanitarny i reanimacyjny
 • zestaw sprz?tu sygnalizacji miejsca wypadku
 • zestaw sprz?tu o?wietleniowego
Dyslokacja
 • ZSP Warszawa - Oddzia? VI
   010622