Ze zbiorów Jacka Skorupskiego

FSO 125p Kombi WAW- SLRd

Lekki samochód ratownictwa drogowego

W 1988 roku w SKSP w Warszawie wykonano lekki samochód ratownictwa drogowego zbudowany na bazie FSO 125p Kombi. Podstawowym za?o?eniem przy opracowaniu konstrukcji pojazdu by?o zastosowanie lekkiego podwozia pojazdu u?ytkowego, umo?liwiaj?cego przewóz nowoczesnego sprz?tu ratowniczego w warunkach ruchu ulicznego wielkiej aglomeracji. U?ywaj?c wspó?czesnej nomenklatury, warszawskiego Fiata mo?na okre?li? jako pojazd demonstracyjny, b?d?cy no?nikiem sprz?tu holenderskiej firmy Holmatro.

Obsad? wozu stanowi?o dwóch ratowników zajmuj?cych miejsca w przednich fotelach. Tylna kanapa zosta?a zdemontowana. Zmiana ta wp?yn??a na zwi?kszenie przestrzeni ?adunkowej pojazdu, któr? wykorzystano do zamontowania we? wysuwanego kontenera ze sprz?tem ratowniczym. Po otwarciu tylnych drzwi kontener ten by? wysuwany do ty?u. W sk?ad wyposa?enia pojazdu wchodzi? zestaw sprz?tu ratowniczego (hydrauliczny oraz r?czny), zestaw sprz?tu sygnalizacyjno-o?wietleniowego, podr?czny sprz?t ga?niczy oraz medyczny.

Zbudowany egzemplarz pe?ni? s?u?b? w podziale bojowym III Oddzia?u ZSP Warszawa-Mokotów (010320). Bra? on udzia? w likwidowaniu skutków wielu wypadków i katastrof w stolicy (m.in. akcja ratownicza podczas katastrofy kolejowej w Ursusie w 1990 roku).

FSO 125p Kombi SLRd (1988)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SLRd
Silnik: 4-cylindrowy benzynowym o pojemno?ci skokowej 1481 ccm i mocy 75 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: jednosegmentowe
Liczba miejsc: 2 (1+1)
Masa ca?kowita: b.d.
Pr?dko?? maks: ok. 120 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • spalinowa pompa hydrauliczna Holmatro 4000A – ci?nienie robocze 720 bar
  • no?yce hydrauliczne Holmatro 2001E – si?a ?cisku 28,2 tony
  • rozpieracz hydrauliczny Holmatro 2008U
  • 5-metrowe w??e hydrauliczne Holmatro Bulhreu – 2 szt.
  • ?a?cuch i szekle z hakami – zestaw
  • poduszki pneumatyczne Holmatro HAB 20 wraz z osprz?tem – 2 szt.
  • pi?a Partner do ci?cia stali i betonu
  • zestaw sprz?tu ?lusarskiego
  • zestaw sprz?tu o?wietleniowego
  • zestaw podr?cznego sprz?tu ga?niczego