fot. Adrian Kozie?

Renault GRH 235 Sides GCBA 12/45

Ci??ki samochód ga?niczy wodno-pianowy

W 1986 roku jako cz??? kontraktu kontraktu na rozbudow? i modernizacj? zak?adów chemicznych w Policach, francuska firma Sides dostarczy?a na wyposa?enie zak?adowej stra?y po?arnej trzy specjalistyczne pojazdy ga?nicze. Dwa z nich to opisywane ju? pojazdy szybkiej interwencji GBAPr zbudowane na podwoziu ma?ej ci??arówki Renault JK 65. Trzecim dostarczonym pojazdem by? ci??ki wodno pianowy samochód ga?niczy zbudowany na podwoziu Renault GRH 235. Ci??arówka ta, produkowana wcze?niej pod mark? Berliet, by?a standardowo nap?dzana silnikiem o mocy 228 KM. Nap?d by? przenoszony na dwie osie tylne.

Zabudowa po?arnicza francuskiej firmy Sides posiada bardzo ciekaw? i niespotykan? w Polsce architektur?. W przedniej cz??ci nadwozia specjalnego przewidziano przelotow? skrytk? zamykan? ?aluzj?, w której dominuj?cym elementem jest wysuwana na obie strony szuflada na w??e t?oczne w kr?gach. Dalej z obu stron nadwozia znajduje si? jedna ma?a przelotowa skrytka zamykana drzwiczkami, w której umieszczono poprzecznie ?o?a do transportu czterech odcinków w??y ssawnych. Dodatkowo w skrytce wygospodarowano miejsce dla; aparatów ochrony dróg oddechowych (lewa strona) oraz szuflad? z drobniejszym sprz?tem i armatur? (prawa strona). Centraln? cz??? zabudowy zajmuj? zbiorniki na ?rodki ga?nicze. Ich dok?adna pojemno?? nie jest obecnie znana. Wed?ug dost?pnych ale niepotwierdzonych informacji zbiornik wody najprawdopodobniej posiada? pojemno?? 9000 l., a zbiornik ?rodka pianotwórczego 3000 l. W tylnej cz??ci nadwozia, w cz??ciowo odkrytej skrytce, umieszczono autopomp?. Osiem nasad t?ocznych o ?rednicy 75 mm oraz cztery nasady ssawne o ?rednicy 110 mm zosta?y zgrupowane z ty?u. Wydajno?? autopompy nie jest dok?adnie znana. Wed?ug ró?nych ?róde? wynosi ona oko?o 4000-4800 l/min. Panel sterowania autopompy znajduje si? w prawej tylnej cz??ci nadwozia. Parametry i wyposa?enie po?arnicze samochodu zosta?y zoptymalizowana do prowadzenia du?ych akcji ga?niczych. Do podawania ?rodków ga?niczych na dachu pojazdu zamontowano dzia?ko wodno pianowe. Równie? na dachu s? przewo?one kolejne dwa dzia?ka pianowe przeznaczone do u?ycia poza pojazdem. Samochód nie zosta? wyposa?ony w lini? szybkiego natarcia.

Podobnie jak o parametrach technicznych równie niewiele wiadomo o przebiegu s?u?by ga?niczego Sidesa. Wed?ug szcz?tkowych informacji samochód nigdy nie wszed? do podzia?u bojowego ZZSP Zak?adów Chemicznych Police. Zosta? przekazany do ZZSP Zak?adów W?ókien Chemicznych Stilon Gorzów. Kolejnym u?ytkownikiem by? oddzia? II ZSP Konin sk?d z kolei pojazd przekazano do obecnego u?ytkownika - OSP D?bówiec. (AK)

Renault GRH 235 Sides (1986)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GCBA 12/45 (9+3/45)
Podwozie: Renault GRH 235 z silnikiem wysokopr??nym z do?adowaniem o mocy 228 KM
Uk?ad jezdny: 6x4
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny kierowcy i nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 3 (1+2)
Masa ca?kowita: ok. 28 000 kg
Pr?dko?? maks: ok. 90 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • autopompa o wydajno?ci ok. 4500 l/min przy ci?nieniu 10 bar
  • zbiornik na wod? o pojemno?ci 9000 l
  • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 3000 l
  • 1x dzia?ko wodno-pianowe stacjonarne oraz 2x dzia?ko wodno-pianowe przeno?ne
  • armatura wodno-pianowa