fot. Ze zbiorów Marka Pisarka

Star 20 SRt

Samochód specjalny ratownictwa technicznego

W 1956 roku w warsztatach Miejskiej Zawodowej Stra?y Po?arnej w ?odzi zbudowano samochód ratownictwa technicznego. Pojazd oparty na podwoziu krajowej ci??arówki Star by? jedn? z pierwszych tego typu konstrukcji w polskiej stra?y.

Do budowy samochodu wykorzystano no?nik w postaci podwozia Star 20. Obsad? pojazdu stanowi?o sze?ciu stra?aków - dwóch z nich, zajmowa?o miejsca w kabinie seryjnej Stara. Tu? za kabin? zabudowano blaszany furgon spe?niaj?cy rol? nadwozia specjalnego. W jego przedniej cz??ci znajdowa? si? czteroosobowy przedzia? za?ogi. Sprz?t znajduj?cy si? na wyposa?eniu pojazdu zosta? umieszczony w skrytkach zamykanych drzwiczkami na klamk? oraz na dachu zabudowy.

Pojazd zosta? wykonany w jednym egzemplarzu i by? eksploatowany w podziale bojowym ?ódzkiej stra?y. By? on wykorzystywany w akcjach ratowniczych podczas katastrof budowlanych i awarii technologicznych

Star 20 SRt

Oznaczenie wg PN-79: SRt
Podwozie: Star A20 z rz?dowym sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S42 o mocy 85 KM
Skrzynia biegów: pi?ciobiegowa(4+R)
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny N23 i skrzyni ?adunkowej
Liczba miejsc: 2 (1+1)
Rozstaw osi: 3000 mm
Masa ca?kowita: ok. 6000 kg
Pr?dko?? maks: 75 km/h

Wyposa?enie po?arnicze

  • agregat pr?dotwórczy
  • zestaw m?otów elektrycznych
  • zestawy spawalnicze
  • pi?y elektryczne
  • sprz?t o?wietleniowy
  • drabiny, bosaki, sprz?t burz?cy