fot. Ze zbiorów Marka Pisarka

Star 25L - GSn-800

?redni samochód ga?niczy ?niegowy

W 1960 roku za?oga ZZSP Huty im. Lenina w Krakowie wykona?a samochód ga?niczy ?niegowy. Za no?nik zabudowy pos?u?y?o podwozie Star A25L z wyd?u?onym rozstawem osi. Pojazd by? jedn? z pierwszych krajowych konstrukcji po?arniczych przystosowanych do gaszenia materia?ów reaguj?cych z wod?.

Obsad? wozu stanowi?y 2 osoby mieszcz?ce si? w kabinie seryjnej. G?ównym elementem zabudowy by?y butle mieszcz?ce 800 kg dwutlenku w?gla umieszczone na metalowym stela?u, aparatura rozdzielcza oraz instalacja do podawania ?rodka ga?niczego.

Krakowski GSn zosta? zbudowany zaledwie w jednym egzemplarzu.Pos?u?y? on jednak jako pierwowzór dla samochodu Star 25L GSn-900 produkowanego ma?oseryjnie od roku 1964 w Zak?adach Urz?dze? Po?arniczych we Wroc?awiu

Star 25L GSn-800 (1960)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GSn-800
Oznaczenie po?arnicze wg PN-63: GSS-800
Podwozie: Star A25L z rz?dowym sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S474 o mocy 105 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny N23 i nadwozia specjalnego
Liczba miejsc: 2 (1+1)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7400 kg
Pr?dko?? maks: 85 km/h

Podstawowe wyposa?enie i parametry po?arnicze:

  • 20 szt. butli z dwutlenkiem w?gla
  • ??czna masa CO2 – 800 kg
  • SN - 2x30 m – wielko?? - 15
  • zasi?g rzutu strumienia CO2 – 4 m
  • 2 lance ?niegowe
  • 2 ?omy ?niegowe
  • 2 tarcze azbestowe