fot. Archiwum ZSP PKN Orlen

Skum 3000

Przewo?ne dzia?ko wodno-pianowe DWP 3000

W drugiej po?owie lat sze??dziesi?tych, dla resortowych jednostek ZZSP zakupiono kilka egzemplarzy przewo?nych dzia?ek wodno-pianowych szwedzkiej firmy Skum. By?y to dzia?ka o wydajno?ci 3000 litrów wody/min lub 21 m sze?? piany /min.

Urz?dzenie wyposa?ono w 4 nasady 75 s?u??ce do zasilania w wod? oraz wymienne pr?downice do podawania wody lub piany. Istnia?a mo?liwo?? podawania ?rodków ga?niczych z jednej lub dwóch albo trzech pr?downic jednocze?nie. Aby poda? pian? z dzia?ka nale?a?o doprowadzi? do pr?downic roztwór ?rodka pianotwórczego. Regulacja poszczególnych dysz odbywa?a si? r?cznie za po?rednictwem systemu d?wigni. Dzia?ko umieszczone zosta?o na dwuko?owej przyczepce, a po odblokowaniu zaczepów mog?o by? zdj?te z przyczepy.

Dzia?ka SKUM u?ywane by?y m.in w ZZSP Mazowieckich Zak?adów Rafineryjnych i Petrochemicznych w P?ocku.

Dane techniczne:
Wymiary dzia?ka wraz z podwoziem (d?./szer./wys): , 4200/1400/1150 mm (w poziomym po?o?eniu pr?downicy) lub 3300 mm (w pionowym po?o?eniu pr?downicy)
Masa ca?kowita: 600 kg – wraz z przyczep?, 130 kg – samo dzia?ko
Dop. szybko??: 60 km/h

Wyposa?enie i parametry po?arnicze

  • 3 pr?downice wymiennie do wody lub piany
  • ci?nienie nominalne 10 bar
  • wydajno?? wody przy zastosowaniu jednej pr?downicy - 1000 l/min, dwóch - 2000 l/min, trzech - 3000 l/min
  • wydajno?? piany przy zastosowaniu jednej pr?downicy - 7 m3/min, dwóch - 14 m3/min, trzech - 21 m3/min
  • podawanie wody w poziomie na odleg?o?? 70 m, w pionie 50 m
  • podawanie piany w poziomie na odleg?o?? 40 m, w pionie 20 m