Zdj?cia autora

M014. Star 244/Jelcz 005

To jeden z samochodów po?arniczych, który zna na pewno ka?dy, du?y czy ma?y, pasjonat po?arnictwa czy ca?kowity ignorant - ka?dy kiedy? widzia? Cole. Tu wyja?nienie - potoczna nazwa pochodzi od podobie?stwa do samochodów rozwo??cych ten znany napój do sklepów.

Samochód budzi? skrajne uczucia w?ród praktyków. Przez jednych kochany i wspominany z uczuciem jako samochód, który wjedzie wsz?dzie i wykona ka?de zadanie. Przez innych przeklinany za awaryjno??, prymitywn? konstrukcj? i ogóln? toporno??. Faktem jest, ?e Coca Cola d?wiga?a na sobie ci??ar zawodowej ochrony przeciwpo?arowej przez ponad dwie dekady. Olbrzymia ilo?? Jelczy 005 pozostaje w r?kach ochotników i zapewne pos?u?y tam jeszcze wiele lat. Samochód by? baz? do niezliczonej ilo?ci przeróbek, modyfikacji i udoskonale?; poczynaj?c od zmiany aran?acji skrytek na bardziej ergonomiczn? a ko?cz?c na kompletnej zmianie przeznaczenia pojazdu np. ratownictwo techniczne. Jedno, co nie podlega dyskusji to fakt, ?e by? to ostatni polski samochód po?arniczy stworzony dla prawdziwych m??czyzn. Nie mo?na by?o by? u?omkiem, aby sforsowa? wiecznie zacinaj?ce si? ?aluzje. Jazda alarmowa w przypominaj?cym nieco meblo?ciank?, wyko?czonym p?yt? laminowan? przedziale za?ogi te? nale?a?a niew?tpliwie do m?skich przygód.

Mimo tego, ?e jest to najbardziej popularny samochód po?arniczy lat 80 i 90 przez d?ugi czas nie wzbudza? zainteresowania rodzimych producentów modelarskich. Dopiero niedawno dwie firmy postanowi?y pochyli? si? nad tym wdzi?cznym tematem i umie?ci?y model Stara GBA 2,5/16 w skali 1:87 w swoich zapowiedziach. Pierwsza to firma Tololoko, która zaproponowa?a ?ywiczny model nowszej wersji "Coli" z now? kabin? stosowan? po 1987 roku. Druga firma to Adam Modellbau, znany na naszym rynku producent wtryskowych modeli Starów 28/29/200. Zapowiadana przez firm? miniatura to hybryda podwozia Stara 200 i zabudowy Jelcz 005. Dopiero w dalszej kolejno?ci ma si? ukaza? klasyczny Star 244 GBA 2,5/16. Termin ukazania si? tego modelu nie jest znany.

Prezentowany model jest hybryd? kabiny Stara 200 firmy Adam Modellbau do, której doda?em nadkola charakterystyczne dla Stara 244, ramy i kó? firmy Roco oraz zabudowy po?arniczej wykonanej od podstaw technik? ci?cia i frezowania laserem. Miniatur? uzupe?niaj? liczne akcesoria po?arnicze wykonane w formie odlewów ?ywicznych. Model nosi oznaczenia III oddzia?u ?ódzkiej zawodowej stra?y po?arnej z pierwszej po?owy lat 80. /AK/