fot.Stanis?aw Szelichowski

Jelcz 002 N-751 - GBM 2/8

?redni samochód ga?niczy wodno-pianowy

W 1957 roku FSC Starachowice wprowadzi?a do produkcji seryjnej zmodernizowan? ci??arówk? Star 21. Niemal jednocze?nie rozpocz?to prace nad nowym samochodem ga?niczym, który mia? by? zbudowany na bazie nowego starachowickiego produktu.

W celu efektywniejszego wykorzystania podwozia, zwi?kszono w stosunku do wersji podstawowej, rozstaw osi. Podwozie to otrzyma?o oznaczenie A21P i wyposa?one zosta?o w now? pi?ciostopniow? skrzyni? biegów. Nadwozie specjalne N-751 zbudowane zosta?o z wykorzystaniem elementów kabiny N23 i stanowi?o jedn? ca?o??. Za przedzia?em za?ogi centralnie zamontowano zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l. W bocznych ?cianach zabudowy umieszczono skrytki na sprz?t i armatur? zamykane klapami. W tylnej cz??ci zainstalowano motopomp? M8/8, a miedzy osiami pojazdu zwijad?a na w??e t?oczne. W??e ssawne oraz pozosta?y sprz?t posadowione zosta?y na górnym pomo?cie.

Produkcj? samochodu podj??y w 1958 roku Jelcza?skie Zak?ady Samochodowe w Jelczu. Pojazd otrzyma? oznaczenie fabryczne Jelcz 002 i produkowany by? do pocz?tku 1960 roku.

Jelcz 002 – GBM 2/8 (1958) – podwozie A21P

Oznaczenie wg PN 79: GBM 2/8
Oznaczenie wg PN-63: SBM 2000/8
Podwozie: Star A21P z rz?dowym sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S42 o mocy 85 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N751 - jednosegmentowe zbudowane z elementów kabiny N23
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6720x2315x2710 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7850 kg
Pr?dko?? maks: 70 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • motopompa M-800E PO-3 Polonia o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
  • zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l
  • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 200 l (2x100)
  • w??e i armatura wodno-pianowa
  • lekki sprz?t burz?cy

Jelcz 002 (1960) – podwozie A25P

W III kwartale 1959 roku starachowicka FSC rozpocz??a produkcj? Stara 25 z nowym mocniejszym silnikiem. W zwi?zku z tym JZS od 1960 roku zacz??y zabudowywa? model 002 na podwoziu A25P. Poza podwoziem nie wprowadzono ?adnych zmian w tym poje?dzie.

Samochód produkowany by? w tej postaci w latach 1960-1964.

Oznaczenie wg PN 79: GBM 2/8
znaczenie po?arnicze wg PN-63: SBM 2000/8
Podwozie: Star A25P z sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S472 o mocy 95 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N751 - jednosegmentowe zbudowane z elementów kabiny N23
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6720x2315x2710 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7850 kg
Pr?dko?? maks: 80 km/h

Wyposa?enie po?arnicze identyczne jak w wersji na podwoziu Star A21P