fot. Archiwum ZZSP ZCh O?wi?cim

?ubr A-80 - GCBM 4/8

Ci??ki samochód ga?niczy wodno-pianowy

W po?owie lat sze??dziesi?tych w jednostce ZZSP Zak?adów Chemicznych O?wi?cim wykonano samochód ga?niczy GCBM 4/8. Z za?o?enia pojazd mia? wchodzi? w sk?ad I rzutu z przeznaczeniem do transportu ?rodka pianotwórczego na miejsce po?aru. Móg? on wspó?dzia?a? z innymi jednostkami o du?ej sile ga?niczej zaopatruj?c je w ?rodek pianotwórczy lub prowadzi? samodzielne dzia?ania ga?nicze korzystaj?c z sieci hydrantowej o ci?nieniu rz?du 10 bar.

Pojazd zabudowano na podwoziu ?ubr A-80 z uk?adem jezdnym 4x2. Za?og? wozu stanowi?o dwóch stra?aków zajmuj?cych miejsca w kabinie seryjnej. Tu? za kabin? zabudowano przeszklony przedzia? sprz?towy zaopatrzony w drzwi znajduj?ce si? z prawej strony. W przedziale tym przewo?ono m.in ga?nice ?niegowe i inny drobny sprz?t. G?ównym elementem zabudowy by? zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 4000 litrów. Samochód wyposa?ono ponadto w motopomp? M8/8 oraz 70 ga?nic ?niegowych pozwalaj?cych na zwalczanie ma?ych po?arów materia?ów, które reaguj? na wod?.

Przez kilka lat ga?niczy ?ubr by? najwi?kszym samochodem ga?niczym o?wi?cimskiej ZZSP (cho? jego sil? ga?nicz? ogranicza? brak autopompy). W drugiej po?owie lat 60, po wej?ciu do podzia?u samochodów Tatra 138 CAS32 oraz Tatra 138 Rosenbauer SLF 8500, ?ubr GCBM wykorzystywany by? wy??cznie jako wóz pomocniczy do zasilania ?rodkiem pianotwórczym wi?kszych jednostek sprz?towych.

?ubr A-80 GCBM 4/8 (ok. 1965)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GCBM 4/8
Oznaczenie po?arnicze wg PN-63: GSBM 4000/8
Podwozie: ?ubr A80/62 z sze?ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym S560 o mocy 180 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? kabiny typu 407 oraz nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 2 (1+1)
Masa ca?kowita: ok. 14 900 kg
Pr?dko?? maks: 65 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:


  • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 4000 litrów
  • motopompa M-800 PO-3 Polonia o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
  • 70 szt. ga?nic ?niegowych o masie 6 kg dwutlenku w?gla ka?da
  • 4 nasady t?oczne do ?rodka pianotwórczego
  • 2 aparaty oddechowe