fot. Archiwum CNBOP

Jelcz 325 KZWM - GPr-3000

?redni samochód ga?niczy proszkowy

W 1985 Katowickie Zak?ady Wyrobów Metalowych w Siemianowicach ?l?skich zbudowa?y prototyp agregatu proszkowego wzorowanego na austriackim samochodowym agregacie proszkowym firmy Total

Pojazd zabudowano na podwoziu Jelcz 325 umieszczaj?c czteroosobow? za?og? w kabinie seryjnej. Centralne miejsce zabudowy zajmowa? zbiornik o pojemno?ci 3000 kg proszku. Czynnikiem wyrzucaj?cym proszek by? spr??ony azot umieszczony w 8 butlach ci?nieniowych. Butle te wyposa?ono w zawory pirotechniczne, otwierane przy wykorzystaniu energii wybuchu miniaturowych ?adunków wybuchowych. Proszek móg? by? podawany przez dzia?ko lub 2 urz?dzenia szybkiego natarcia. W tylnej ?cianie i ?cianach bocznych umieszczono schowki na sprz?t zamykane klapami z amortyzatorami gazowymi. Prototyp po zmianie zaworów na r?czne skierowany zosta? do produkcji seryjnej.

Pojazd produkowano od 1985 roku w kooperacji KZWM i ZBM „Osiny”. Ciekawostk? jest fakt, ?e jeden z pojazdów tego typu s?u?y? jeszcze oko?o 2004 roku na jednym z bu?garskich lotnisk. Proszkowy Jelcz z polskim agregatem znalaz? si? równie? na okoliczno?ciowym bloku znaczków, wydanym przez pó?nocnokorea?sk? poczt?.

Jelcz KZWM GPr-3000 (1985)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GPr-3000
Podwozie: Jelcz 325 z sze?ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym SW 680 z do?adowaniem, osi?gaj?cym moc 243 KM
Skrzynia biegów: 6+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny typu 113 i nadwozia specjalnego
Liczba miejsc: 4 (2+2)
Rozstaw osi: 4100 mm
Masa ca?kowita: 12 057 kg
Pr?dko?? maks: 92 km/h

Wyposa?enie po?arnicze

 • zbiornik na proszek o pojemno?ci 3000 kg
 • 8 butli z azotem o pojemno?ci 45 l ka?da
 • dzia?ko proszkowe o wydajno?ci 30 kg/s i zasi?gu rzutu 30 m
 • 2 urz?dzenia szybkiego natarcia z 30 m w??y ka?de (?rednica w??a - 32 mm)
 • wydajno?? pistoletu proszkowego 5 kg/s, zasi?g strumienia proszku 15 m
Dyslokacja
 • ZZSP Zak?ady Kineskopowe "Unitra-Polkolor" w Piasecznie 
   012040 
   WSC 633C 
 • ZZSP Zak?ady Koksownicze "Przyja??" w D?browie Górniczej 
 • ZSP Szczecinek 
   170512 
   KOS 104B 
 • ZZSP Naftobaza CPN nr.1 w Koluszkach 
 • ZZSP Mazowieckie Zak?ady Rafineryjne i Petrochemiczne "Petrochemia" w P?ocku 
   313801 
 • ZSP Zielona Góra 
   490815 
   ZGC 154C