Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Bia?ymstoku

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa bia?ostockiego (w nowych granicach) podlega? KWSP w Bia?ymstoku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa bia?ostockiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Bia?ymstoku. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej 3.

W ramach KWSP dzia?a?o 8 komend rejonowych:
  • KRSP Bia?ystok
  • KRSP Bielsk Podlaski
  • KRSP D?browa Bia?ostocka
  • KRSP Hajnówka
  • KRSP ?apy
  • KRSP Mo?ki
  • KRSP Siemiatycze
  • KRSP Sokó?ka

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 14 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 10 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Bia?ymstoku.

1. ZZSP PKP Bia?ystok
2. ZZSP Zak?ady Przemys?u Bawe?nianego "Fasty" w Bia?ymstoku
3. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w ?apach
4. ZZSP PKP Czeremcha