Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Che?mie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa che?mskiego podlega? KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa che?mskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Che?mie. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy ?wierczewskiego 2.

W ramach KWSP dzia?a?y 3 komendy rejonowe:
  • KRSP Che?m
  • KRSP Krasnystaw
  • KRSP W?odawa

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 5 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 3 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Che?mie

1. ZZSP PKP Che?m
2. ZZSP Nadbu?a?skie Zak?ady Przemys?u Skórzanego "Polesie" w Orchówku k. W?odawy


KRSP Che?m
KRSP Krasnystaw
KRSP W?odawa


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Che?m