Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Cz?stochowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa cz?stochowskiego podlega? KWSP w Katowicach oraz cz??ciowo KWSP w Opolu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowo utworzonego województwa cz?stochowskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Cz?stochowie. Siedziba komendy pocz?tkowo zlokalizowana by?a przy ulicy Mirowskiej 72. W 1980 roku przeniesiono j? do nowych obiektów wybudowanych przy ulicy Sikorskiego 82/94.

W ramach KWSP dzia?a?o 7 komend rejonowych:
 • KRSP Cz?stochowa
 • KRSP K?obuck
 • KRSP Koniecpol
 • KRSP Lubliniec
 • KRSP Myszków
 • KRSP Olesno
 • KRSP Paj?czno (od 1990 roku)

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 20 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 9 ZSP
 • 11 ZZSP
Lista jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Cz?stochowie

1. ZZSP Huty im. Boles?awa Bieruta w Cz?stochowie
2. ZZSP PKP Cz?stochowa
3. ZZSP Zak?adów Przemys?u Bawe?nianego "Ceba" w Cz?stochowie
4. ZZSP Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Stradom" w Cz?stochowie
5. ZZSP Cz?stochowskich Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Wigolen" w Cz?stochowie
6. ZZSP Zak?adów Sprz?tu Motoryzacyjnego "Polmo" w Praszce
7. ZZSP Myszkowskich Zak?adów Papierniczych w Myszkowie
8. ZZSP Myszkowskich Zak?adów Metalurgicznych "Mystal" w Myszkowie
9. ZZSP Koniecpolskich Zak?adów P?yt Pil?niowych w Koniecpolu
10. ZZSP ?l?skich Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Lentex" w Lubli?cu
11. ZZSP Przedsi?biorstwa Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Boronowie

Ponadto na terenie operacyjnym KWSP w Cz?stochowie dzia?a?o 546 jednostek ochotniczych (stan na 31.12.1982 r.):
 • 480 terenowych jednostek OSP w tym 237 typu "S" i 243 typu "M"
 • 66 resortowych jednostek ZOSP w tym 17 typu "S" i 49 typu "M"
Wed?ug tych samych danych, terenowe OSP dysponowa?y w sumie 265 samochodami po?arniczymi, podczas gdy w resortowych jednostkach ZOSP ich liczba wynosi?a 21 egzemplarzy.KRSP Cz?stochowa
KRSP K?obuck
KRSP Koniecpol
KRSP Lubliniec
KRSP Myszków
KRSP Olesno
KRSP Paj?czno


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Cz?stochowa
08-01-1108-01-1308-01-1608-01-31080143
KRSP K?obuck
08-04-61
KRSP Olesno
08-11-10