Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Elbl?gu

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa elbl?skiego podlega? KWSP w Olsztynie i KWSP w Gda?sku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa elbl?skiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Elbl?gu. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Bema 17.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Braniewo
  • KRSP Elbl?g
  • KRSP Kwidzyn
  • KRSP Malbork
  • KRSP Nowy Dwór Gda?ski
  • KRSP Sztum

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 12 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 7 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Elbl?gu

1. ZZSP Zak?ady Mechaniczne "Zamech" w Elbl?gu
2. ZZSP PKP Elbl?g (jako II Oddz. ZZSP PKP Malbork)
3. ZZSP Fabryka Samochodów Osobowych - Zak?ad w Elbl?gu
4. ZZSP PKP Malbork
5. ZZSP Kwidzy?skie Zak?ady Papiernicze w Kwidzynie