Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Kielcach

W latach 1950-1975 w Kielcach funkcjonowa?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa kieleckiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Kielcach. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Armii Czerwonej.

W ramach KWSP dzia?a?o 12 komend rejonowych:

 • KRSP Busko-Zdrój
 • KRSP Chmielnik
 • KRSP J?drzejów
 • KRSP Kazimierza Wielka
 • KRSP Kielce
 • KRSP Ko?skie
 • KRSP Miechów
 • KRSP Ostrowiec ?wi?tokrzyski
 • KRSP Pi?czów
 • KRSP Skar?ysko-Kamienna
 • KRSP Starachowice
 • KRSP W?oszczowa

Na terenie operacyjnym kro?nie?skiej KWSP funkcjonowa?y 22 jednostki zawodowe stra?y - w tym:

 • 12 ZSP
 • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Kielcach

1. ZZSP Kieleckie Zak?ady Wyrobów Metalowych "SHL" w Kielcach
2. ZZSP Fabryka ?o?ysk Tocznych "Iskra" w Kielcach
3. ZZSP PKP Kielce
4. ZZSP Huta "Ostrowiec" w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim
5. ZZSP Zak?ady Mechaniczne "Predom-Mesko" w Skar?ysku-Kamiennej
6. ZZSP PKP w Skar?ysku Kamiennej
7. ZZSP PKP S?dziszów
8. ZZSP Fabryka Samochodów Ci??arowych w Starachowicach
9. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr. 6 w Skar?ysku-Kamiennej