Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Koszalinie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa koszali?skiego w nowych granicach, podlega? KWSP w Koszalinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa koszali?skiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Koszalinie. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Lampego 34.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Bia?ogard
  • KRSP Drawsko Pomorskie
  • KRSP Ko?obrzeg
  • KRSP Koszalin
  • KRSP ?widwin
  • KRSP Szczecinek

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 6 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 6 ZSP
  • 0 ZZSP (wg obecnego stanu wiedzy)


KRSP Bia?ogard
KRSP Drawsko Pomorskie
KRSP Ko?obrzeg
KRSP Koszalin
KRSP Szczecinek
KRSP ?widwin


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Ko?obrzeg
17-03-0117-03-1017-03-1117-03-1217-03-14
KRSP Koszalin
17-04-0117-04-1917-04-2117-04-22