Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Krakowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa krakowskiego (w nowych granicach) podlega? KWSP w Krakowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa krakowskiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Krakowie. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Basztowej 22.

W ramach KWSP dzia?a?o 7 komend rejonowych:
  • KRSP Kraków-Krowodrza
  • KRSP Kraków-Nowa Huta
  • KRSP Kraków-Podgórze
  • KRSP Kraków-?ródmie?cie
  • KRSP My?lenice
  • KRSP Proszowice
  • KRSP Skawina

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 12 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 8 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Krakowie

1. ZZSP Huta im.Lenina w Krakowie
2. ZZSP PKP Kraków-P?aszów
3. ZZSP Port Lotniczy Kraków-Balice
4. ZZSP Huta Aluminium w Skawinie