Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Lesznie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa leszczy?skiego podlega? KWSP w Poznamiu oraz cz?sciowo KWSP we Wroc?awiu i Zielonej Górze.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa leszczy?skiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Lesznie. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Wo?owej 8.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Gosty?
  • KRSP Góra
  • KRSP Ko?cian
  • KRSP Leszno
  • KRSP Rawicz
  • KRSP Wschowa

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 7 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 6 ZSP
  • 1 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Lesznie

1. ZZSP PKP Leszno