Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Lublinie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa lubelskiego w nowych granicach, podlega? KWSP w Lublinie oraz cz??ciowo KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa lubelskiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Lublinie. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Stra?ackiej 7.

W ramach KWSP dzia?a?o 8 komend rejonowych:
 • KRSP Be??yce
 • KRSP Bychawa
 • KRSP Kra?nik
 • KRSP Lubartów
 • KRSP Lublin
 • KRSP Opole Lubelskie
 • KRSP Pu?awy
 • KRSP Ryki
 • KRSP ??czna (od 1989 roku)

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 18 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 8 ZSP
 • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Lublinie

1. ZZSP Fabryka Samochodów Ci??arowych w Lublinie
2. ZZSP PKP Lublin
3. ZZSP Zak?ady Mechaniczne "Ursus" - Odlewnia Lublin
4. ZZSP Zak?ady Azotowe Pu?awy
5. ZZSP Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego PZL ?widnik
6. ZZSP PKP D?blin
7. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego Bogdanka
8. ZZSP "Predom-EDA" w Poniatowej
9. ZZSP Fabryka ?o?ysk Tocznych w Kra?niku
10. ZZSP Lubartowskie Zak?ady Garbarskie w Lubartowie