Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Olsztynie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa olszty?skiego w nowych granicach, podlega? KWSP w Olsztynie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa olszty?skiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Olsztynie. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Zwyci?stwa 7/9.

W ramach KWSP dzia?a?o 11 komend rejonowych:
 • KRSP Bartoszyce
 • KRSP Biskupiec
 • KRSP I?awa
 • KRSP K?trzyn
 • KRSP Lidzbark Warmi?ski
 • KRSP Mor?g
 • KRSP Mr?gowo
 • KRSP Nidzica
 • KRSP Olsztyn
 • KRSP Ostróda
 • KRSP Szczytno

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 18 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 11 ZSP
 • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Olsztynie

1. ZZSP Olszty?skie Zak?ady Opon Samochodowych "Stomil" w Olsztynie
2. ZZSP PKP Olsztyn
3. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN Olsztyn-Gutkowo
4. ZZSP Zak?ady Przemys?u Lniarskiego "Lenpol" w S?popolu
5. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Ostródzie
6. ZZSP PKP I?awa


KRSP Bartoszyce
KRSP Biskupiec
KRSP I?awa
KRSP K?trzyn
KRSP Lidzbark Warmi?ski
KRSP Mor?g
KRSP Mr?gowo
KRSP Nidzica
KRSP Olsztyn
KRSP Ostróda
KRSP Szczytno


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Olsztyn
26-09-1626-09-2326-09-3226-09-64
KRSP Ostróda