Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Ostro??ce

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa ostro??ckiego podlega? KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa ostro??ckiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Ostro??ce. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Celnej 1.

W ramach KWSP dzia?a?o 5 komend rejonowych:
  • KRSP Maków Mazowiecki
  • KRSP Ostro??ka
  • KRSP Ostrów Mazowiecka
  • KRSP Przasnysz
  • KRSP Wyszków

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 8 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 5 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Ostro??ce

1. ZZSP Ostro??ckie Zak?ady Celulozowo-Papiernicze w Ostro??ce
2. ZZSP PKP Ostro??ka
3. ZZSP PKP Ma?kinia


KRSP Maków Mazowiecki
KRSP Ostro??ka
KRSP Ostrów Mazowiecka
KRSP Przasnysz
KRSP Wyszków