Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Pile

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa pilskiego podlega? KWSP w Poznaniu i KWSP w Koszalinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa pilskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Pile. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Moniuszki 1.

W ramach KWSP dzia?a?o 7 komend rejonowych:
  • KRSP Chodzie?
  • KRSP Czarnków
  • KRSP Pi?a
  • KRSP Trzcianka
  • KRSP Wa?cz
  • KRSP W?growiec
  • KRSP Z?otów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 9 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 7 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Pile

1. ZZSP Zak?ady P?yt Pil?niowych w Czarnkowie
2. ZZSP PKP Krzy?


KRSP Chodzie?
KRSP Czarnków
KRSP Pi?a
KRSP Trzcianka
KRSP Wa?cz
KRSP W?growiec
KRSP Z?otów


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Czarnków
KRSP W?growiec