Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w P?ocku

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa p?ockiego podlega? KWSP w Warszawie i ?odzi.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa p?ockiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w P?ocku.

W ramach KWSP dzia?a?o 5 komend rejonowych:
  • KRSP P?ock
  • KRSP Gostynin
  • KRSP Kutno
  • KRSP ??czyca
  • KRSP Sierpc

Na terenie operacyjnym p?ockiej KWSP funkcjonowa?o co najmniej 10 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 5 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w P?ocku

1. ZZSP Mazowieckie Zak?ady Rafineryjne i Petrochemiczne w P?ocku
2. ZZSP Przedsi?biorstwo Eksploatacji Ruroci?gu Naftowego "Przyja??" w P?ocku
3. ZZSP PKP P?ock-Trzepowo
4. ZZSP PKP Kutno
5. ZZSP Zak?ady Przemys?u Farmaceutycznego "Polfa" w Kutnie


KRSP P?ock
KRSP Gostynin
KRSP Kutno
KRSP ??czyca
KRSP Sierpc


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP P?ock
31-01-1631-01-3031-01-3131-01-3231-01-33
31-01-3331-01-3431-01-3531-01-3631-01-36
31-01-3731-01-38`31-01-3831-01-3931-01-40
31-01-4131-01-4231-01-4231-01-4331-01-44
31-01-44`31-01-4631-01-4731-01-49