Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Poznaniu

W latach 1957-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpo?arowej w Poznaniu by?a Komenda Miejska Stra?y Po?arnych m. Pozna?. Organem nadrz?dnym organizuj?cym i nadzoruj?cym system ochrony przeciwpo?arowej w ca?ym województwie pozna?skim by?a Wojewódzka Komenda Stra?y Po?arnych w Poznaniu. Dualizm powy?szy wynika? z w?a?ciwo?ci ówczesnego systemu podzia?u administracyjnego kraju. W ramach owego podzia?u Pozna? by? odr?bn?, wydzielon? z województwa pozna?skiego, jednostk? administracyjn? (tzw. miastem wydzielonym).

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa pozna?skiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Poznaniu. Siedziba KWSP zosta?a zlokalizowana przy ulicy Masztalarskiej 3.

W latach 1975-1981 w ramach KWSP dzia?a?o 9 komend rejonowych:

 • KRSP Gniezno
 • KRSP Nowy Tomy?l
 • KRSP Oborniki
 • KRSP Pozna?
 • KRSP Szamotu?y
 • KRSP ?rem
 • KRSP ?roda Wielkopolska
 • KRSP Wrze?nia
W roku 1981 monolityczny twór w postaci KRSP w Poznaniu zosta? poddany reorganizacji. W wyniku zmian du?a miejska komenda zosta?a podzielona na 4 mniejsze jednostki organizacyjne:
 • KRSP Pozna?-Stare Miasto
 • KRSP Pozna?-Grunwald
 • KRSP Pozna?-Nowe Miasto
 • KRSP Pozna?-Wilda
Sie? pozosta?ych komend rejonowych z terenu województwa pozosta?a w niezmienionym kszta?cie.

Na terenie operacyjnym pozna?skiej KWSP funkcjonowa?o 26 jednostek zawodowej stra?y - w tym:
 • 13 ZSP
 • 13 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Poznaniu

1. ZZSP Zak?ady Mechaniczne im. Cegielskiego w Poznaniu
2. ZZSP Pozna?skie Zak?ady Opon Samochodowych "Stomil" w Poznaniu
3. ZZSP Zak?ady Metalurgiczne "Pomet" w Poznaniu
4. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu
5. ZZSP PKP Pozna?
6. ZZSP PKP Pozna?-Franowo
7. ZZSP Port Lotniczy Pozna?-?awica
8. ZZSP Zak?ady Przemys?u Gumowego "Stomil" w Bolechowie
9. ZZSP Wytwórnia Wyrobów Tocznych "Pressta" w Bolechowie
10. ZZSP Odlewnia ?eliwa w ?remie
11. ZZSP PKP Gniezno
12. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Rejowcu
13. ZZSP Orzechowskie Zak?ady Przemys?u Sklejek w Orzechowie


KRSP Gniezno
KRSP Nowy Tomy?l
KRSP Oborniki
KRSP ?rem
KRSP Szamotu?y
KRSP Pozna?-Stare Miasto
KRSP Pozna?-Grunwald
KRSP Pozna?-Nowe Miasto
KRSP Pozna?-Wilda
KRSP ?roda Wielkopolska
KRSP Wrze?nia


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Gniezno
KRSP Pozna?-Wilda
32-14-11
KRSP Pozna?-Stare Miasto
32-11-0232-11-1032-11-1132-11-1332-11-15
32-11-1832-11-20
KRSP Pozna?-Grunwald
32-12-11