Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Przemy?lu

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa przemyskiego podlega? KWSP w Rzeszowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa przemyskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Przemy?lu. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Kopernika 25.

W ramach KWSP dzia?a?y 4 komendy rejonowe:
  • KRSP Jaros?aw
  • KRSP Lubaczów
  • KRSP Przemy?l
  • KRSP Przeworsk

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 7 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 4 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Przemy?lu

1. ZZSP Zak?ady P?yt Pil?niowych w Przemy?lu
2. ZZSP PKP ?urawica
3. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w ?urawicy