Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Siedlcach

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa siedleckiego podlega? KWSP w Warszawie oraz KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa siedleckiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Siedlcach. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy 1 Maja 52.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Garwolin
  • KRSP ?uków
  • KRSP Mi?sk Mazowiecki
  • KRSP Siedlce
  • KRSP Soko?ów Podlaski
  • KRSP W?grów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 9 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 6 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Siedlcach

1. ZZSP PKP Siedlce
2. ZZSP PKP Pilawa
3. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mi?sku Mazowieckim


KRSP Garwolin
KRSP ?uków
KRSP Mi?sk Mazowiecki
KRSP Siedlce
KRSP Soko?ów Podlaski
KRSP W?grów


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP ?uków
KRSP Mi?sk Mazowiecki
36-03-1136-03-1336-03-3136-03-32