Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Skierniewicach

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa skierniewickiego podlega? KWSP w ?odzi oraz KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowo utworzonego województwa skierniewickiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Skierniewicach. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy 17 Stycznia 4. Do ok. 1980 roku KWSP posiada?a siedzib? zamiejscow? w ?yrardowie, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury w stolicy województwa.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Skierniewice
  • KRSP Sochaczew
  • KRSP ?yrardów
  • KRSP Rawa Mazowiecka
  • KRSP Brzeziny
  • KRSP ?owicz

Na terenie operacyjnym skierniewickiej KWSP funkcjonowa?o 10 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 6 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Skierniewicach.

1. ZZSP PKP Skierniewice
2. ZZSP Chodakowskie Zak?ady W?ókien Chemicznych "Chemitex" w Sochaczewie
3. ZZSP Zak?ady Tworzyw Sztucznych "Boryszew-ERG" w Sochaczewie
4. ZZSP ?yrardowskie Zak?ady Przemys?u Lniarskiego w ?yrardowie

Wyposa?enie KWSP w Skierniewicach (lata osiemdziesi?te)

 380001 
- SOp - Polski Fiat 125p
              
- SD? - Star 266 WZ?


KRSP Skierniewice
KRSP Sochaczew
KRSP ?yrardów
KRSP Rawa Mazowiecka
KRSP Brzeziny
KRSP ?owicz


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Skierniewice
38-01-1138-01-31
KRSP Sochaczew
38-02-6438-02-77
KRSP ?yrardów
38-03-30
KRSP Rawa Mazowiecka
38-04-0138-04-1038-04-5138045238-04-56
38-04-7238-04-7538-04-7838-04-7938-04-80
KRSP Brzeziny
38-05-65
KRSP ?owicz
38-06-1238-06-1538-06-68