Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w S?upsku

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa s?upskiego podlega? KWSP w Olsztynie oraz KWSP w Koszalinie i KWSP w Gda?sku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa s?upskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w S?upsku. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Rynek Rybacki 2.

W ramach KWSP dzia?a?o 6 komend rejonowych:
  • KRSP Bytów
  • KRSP Cz?uchów
  • KRSP L?bork
  • KRSP Miastko
  • KRSP S?awno
  • KRSP S?upsk

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 8 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 6 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w S?upsku.

1. ZZSP PKP S?upsk
2. ZZSP Stocznia Ustka