Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Tarnobrzegu

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa tarnobrzeskiego podlega? KWSP w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa tarnobrzeskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Tarnobrzegu zlokalizowana przy ulicy Krasickiego 3.

W ramach KWSP dzia?a?o 7 komend rejonowych:
  • KRSP Janów Lubelski
  • KRSP Opatów
  • KRSP Sandomierz
  • KRSP Stalowa Wola
  • KRSP Staszów
  • KRSP Tarnobrzeg
  • KRSP Nisko (od 1990 roku)

Na terenie operacyjnym tarnobrzeskiej KWSP funkcjonowa?o 12 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 7 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Tarnobrzegu.

1. ZZSP Kopalnia i Zak?ady Przetwórstwa Siarki "Siarkopol" w Machowie
2. ZZSP Zak?ady Metalowe "Predom-Dezamet" w Nowej D?bie
3. ZZSP Kopalnia i Zak?ady Przetwórstwa Siarki "Siarkopol" w Grzybowie
4. ZZSP Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego PZL w Gorzycach
5. ZZSP Huta Stalowa Wola


KRSP Janów Lubelski
KRSP Opatów
KRSP Sandomierz
KRSP Stalowa Wola
KRSP Staszów
KRSP Tarnobrzeg


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Opatów