Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Tarnowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa tarnowskiego podlega? KWSP w Rzeszowie oraz Krakowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowo utworzonego województwa tarnowskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Tarnowie zlokalizowana przy ulicy Klikowskiego 39.

W ramach KWSP dzia?a?o 5 komend rejonowych:
  • KRSP Bochnia
  • KRSP Brzesko
  • KRSP D?browa Tarnowska
  • KRSP D?bica
  • KRSP Tarnów

Na terenie operacyjnym tarnowskiej KWSP funkcjonowa?o 12 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 5 ZSP
  • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Tarnowie.

1. ZZSP Zak?ady Azotowe Tarnów
2. ZZSP Zak?ady Mechaniczne "Ponar" w Tarnowie
3. ZZSP Niedomickie Zak?ady Celulozy w Niedomicach
4. ZZSP D?bickie Zak?ady Opon Samochodowych "Stomil" w D?bicy
5. ZZSP D?bicka Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w D?bicy
6. ZZSP Kombinat Rolny "Igloopol" D?bica
7. ZZSP Huta im. Lenina - Wydzia? zamiejscowy w Bochni


KRSP Tarnów
KRSP D?bica


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP D?bica
43-02-31