Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Toruniu

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa toru?skiego podlega? KWSP w Bydgoszczy oraz KWSP w Olsztynie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa toru?skiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Toruniu. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Prostej 32.

W ramach KWSP dzia?a?o 7 komend rejonowych:
  • KRSP Brodnica
  • KRSP Che?mno
  • KRSP Golub-Dobrzy?
  • KRSP Grudzi?dz
  • KRSP Nowe Miasto Lubawskie
  • KRSP Toru?
  • KRSP W?brze?no

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 10 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 7 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Toruniu.

1. ZZSP Zak?ady W?ókien Sztucznych "Elana" w Toruniu
2. ZZSP PKP Toru?
3. ZZSP Grudzi?dzkie Zak?ady Przemys?u Gumowego "Stomil" w Grudzi?dzu