Sto?eczna Komenda Stra?y Po?arnych w Warszawie

W latach 1950-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpo?arowej w stolicy by?a Komenda Miejska Stra?y Po?arnych m.st. Warszawy. Organem równorz?dnym organizuj?cym i nadzoruj?cym system ochrony przeciwpozarowej w województwie warszawskim (z wy??czeniem m.st Warszawy) by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych. Dualizm powyzszy wynika? z w?a?ciwo?ci ówczesnego systemu podzia?u administracyjnego kraju. W ramach owego podzia?u Warszawa by?a odr?bn? wydzielon? z województwa warszawskiego jednostk? administracyjn? (tzw. miastem wydzielonym).

W przededniu wprowadzenia dwustopniowego podzia?u administracyjnego kraju w 1975 roku, w ramach KMSP m.st.Warszawy funkcjonowa?o 9 oddzia?ów i 6 pododdzia?ów zawodowej stra?y po?arnej. W tym samym czasie na terenie KWSP dzia?a?o 29 Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa sto?ecznego-Warszawskiego by?a Sto?eczna Komenda Stra?y Po?arnych (SKSP) w Warszawie dzia?aj?ca, na prawach komendy wojewódzkiej. Siedziba SKSP mie?ci?a si? na ul. Polnej 1. Komendzie podlega? Wojewódzki O?rodek Szkolenia Po?arniczego, który baz? lokalow? dzieli? z VIII Oddzia?em ZSP na Grochowie (ul.Majda?ska 38/40).


W ramach SKSP dzia?a?o 14 komend rejonowych:
 • KRSP Warszawa-Praga Pó?noc
 • KRSP Warszawa-Ochota
 • KRSP Warszawa-Mokotów
 • KRSP Warszawa-?ródmie?cie
 • KRSP Warszawa-?oliborz
 • KRSP Warszawa-Wola
 • KRSP Warszawa-Praga Po?udnie
 • KRSP Grodzisk Mazowiecki
 • KRSP Legionowo
 • KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
 • KRSP Otwock
 • KRSP Piaseczno
 • KRSP Pruszków
 • KRSP Wo?omin

Na terenie operacyjnym SKSP funkcjonowa?y 42 jednostki zawodowe stra?y - w tym:

 • 24 oddzia?y ZSP (w tym szkolna jednostka SGSP)
 • 18 jednostek ZZSP
Obok standardowego wyposa?enia jednostek, które stanowi?y typowe samochody po?arnicze krajowej produkcji, warszawski garnizon po?arniczy dysponowa? nast?puj?cym sprz?tem pochodz?cym z importu: (lata osiemdziesi?te)

 • 3 ?rednie samochody ga?nicze kombinowane - GBAPr
 • 14 ci??kich samochodów ga?niczych ze zbiornikami na ?rodki ga?nicze o pojemno?ci powy?ej 8000 litrów
 • 8 samochodów proszkowych GPr-3000
 • 7 samochodów ratownictwa technicznego i chemicznego
 • 9 drabin mechanicznych o wysoko?ci wysuwu 30-50 m
 • 1 podno?nik SH-66

W powy?szym zestawieniu nie uj?to pojazdów LSP Warszawa-Ok?cie

Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych SKSP w Warszawie.

1. ZZSP FSO Warszawa
2. ZZSP Tarchomi?skich Zak?adów Farmaceutycznych "Polfa" Warszawa
3. ZZSP PKP Warszawa-Praga
4. ZZSP (LSP) Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Ok?cie
5. ZZSP Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego PZL Warszawa-Ok?cie
6. ZZSP Zak?ady Mechaniczne Ursus
7. ZZSP Elektrociep?ownia "Siekierki" w Warszawie
8. ZZSP Zak?ady Graficzne "Dom S?owa Polskiego" w Warszawie
9. ZZSP Huta Warszawa
10. ZZSP Zak?ady Mechaniczne im. M.Nowotki w Warszawie
11. ZZSP PKP Warszawa-Odolany
12. ZZSP "Pollena" Nowy Dwór Mazowiecki
13. ZZSP Instytut Bada? J?drowych w ?wierku k. Otwocka
14. ZZSP Zak?ady Kineskopowe "Polkolor" Piaseczno
15. ZZSP Warszawskie Zak?ady Papiernicze w Jeziornie
16. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego Pruszków
17. ZZSP Zak?ady Przemys?u Gumowego "Stomil" Piastów
18. ZZSP Zak?ady Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wo?ominie

Pojazdy SKSP (lata osiemdziesi?te):

 010001 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010002 
- SOp - Polonez
 010003 
- SOp - GAZ-24 Wo?ga
 010004 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010005 
- SOp - Polonez
 010006 
- SD? - ?uk WZ?
 010007 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010008 
- SD? - Star 266 WZ?
 010009 
- SD? - ?uk MORS
              
- SBus - Jelcz PR 110DLux (bez oznacze? operacyjnych)

Pojazdy WOSzP (lata osiemdziesi?te):

 010010 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 (przekazany pó?niej do OSP Rado??)
 010011 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 010014 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 010018 
- SBus - Jelcz 080

Zestawienie wyposa?enia sto?ecznego garnizonu po?arniczego zosta?o opracowane w oparciu o unikatowe materia?y ?ród?owe udost?pnione dzi?ki uprzejmo?ci historyka warszawskiej stra?y Pana Jacka Skorupskiego


KRSP Warszawa-Praga Pó?noc
KRSP Warszawa-Ochota
KRSP Warszawa-Mokotów
KRSP Warszawa-?ródmie?cie
KRSP Warszawa-?oliborz
KRSP Warszawa-Wola
KRSP Warszawa-Praga Po?udnie
KRSP Grodzisk Mazowiecki
KRSP Legionowo
KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
KRSP Otwock
KRSP Piaseczno
KRSP Pruszków
KRSP Wo?omin
SGSP Warszawa
Brygada Odwodowa SKSP


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

Brygada Odwodowa SKSP
KRSP Warszawa-Praga Pó?noc
01-01-1401-01-1601-01-1801-01-2001-01-29
01-01-3001-01-3301-01-4001-05-1301-05-13
01-05-1601-05-1701-05-2901-10-1301-11-21
01-11-25
KRSP Warszawa-Ochota
01-02-1301-02-3201-02-3201-02-3401-02-35
01-02-3501-02-3601-02-3701-02-3801-02-38
01-24-1501-24-3001-24-3101-24-31`01-24-32
01-24-3501-24-3601-24-3801-24-3901-24-41
KRSP Warszawa-Mokotów
01-03-1201-03-1401-03-1501-03-2901-09-14
01-09-2701-14-15
KRSP Warszawa-?ródmie?cie
01-04-1201-04-1301-04-1401-04-1501-04-17
01-04-29
KRSP Warszawa-?oliborz
01-06-0301-06-1401-06-1601-06-2201-06-22
01-06-2301-06-2501-06-2701-06-28
KRSP Warszawa-Wola
01-07-1501-07-1601-07-2201-07-2501-07-26
01-07-2701-07-2801-07-3401-07-3701-07-38
01-07-39
KRSP Warszawa-Praga Po?udnie
01-08-15`01-08-1501-08-1601-08-1901-08-29
01-12-1201-13-14
KRSP Grodzisk Mazowiecki
01-16-56
KRSP Legionowo
01-17-2901-17-54
KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
01-18-16
KRSP Otwock
01-19-1601-19-2901-19-3001-19-53
KRSP Piaseczno
01-20-40
KRSP Pruszków
01-21-3401-21-76
SGSP Warszawa