Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Zamo?ciu

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa zamojskiego podlega? KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie nowoutworzonego województwa zamojskiego by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Zamo?ciu. Siedziba komendy by?a zlokalizowana przy ulicy Kili?skiego 62.

W ramach KWSP dzia?a?y 4 komendy rejonowe:
  • KRSP Bi?goraj
  • KRSP Hrubieszów
  • KRSP Tomaszów Lubelski
  • KRSP Zamo??

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 5 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

  • 4 ZSP
  • 1 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Zamo?ciu.

1. ZZSP PKP Zamo??-Bortatycze