Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Zielonej Górze

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa zielonogórskigo w nowych granicach, podlega? KWSP w Zielonej Górze.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa zielonogórskiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Zielonej Górze. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Kasprowicza 5/7.

W ramach KWSP dzia?a?o 10 komend rejonowych:
 • KRSP Krosno Odrza?skie
 • KRSP Lubsko
 • KRSP Nowa Sól
 • KRSP Sulechów
 • KRSP ?wiebodzin
 • KRSP Szprotawa
 • KRSP Wolsztyn
 • KRSP Zielona Góra
 • KRSP ?aga?
 • KRSP ?ary

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 17 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 10 ZSP
 • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Zielonej Górze.

1. ZZSP Zaodrza?skie Zak?ady Przemys?u Metalowego "Zastal" w Zielonej Górze
2. ZZSP Zak?ady Przemys?u Bawe?nianego w ?arach
3. ZZSP PKP Zb?szynek
4. ZZSP Zak?ady P?yt Pil?niowych w Kro?nie Odrza?skim
5. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w ?aganiu
6. ZZSP PKP ?aga?
7. ZZSP Nowosolska Fabryka Nici "Odra" w Nowej Soli

Zestawienie wyposa?enia zielonogórskiego garnizonu po?arniczego zosta?o opracowane w oparciu o materia?y ?ród?owe udost?pnione dzi?ki uprzejmo?ci Pana Macieja Buszczaka


KRSP Krosno Odrza?skie
KRSP Lubsko
KRSP Nowa Sól
KRSP Sulechów
KRSP Szprotawa
KRSP ?wiebodzin
KRSP Wolsztyn
KRSP Zielona Góra
KRSP ?aga?
KRSP ?ary


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Wolsztyn
49-07-3049-07-60-
KRSP Krosno Odrza?skie
49-01-10
KRSP Sulechów
49-04-0449-04-1049-04-1149-04-1449-04-52
49-04-61
KRSP ?wiebodzin
49-06-83
KRSP Zielona Góra
49-08-0149-08-0249-08-1049-08-10`49-08-11
49-08-1249-08-1349-08-1349-08-1449-08-15
49-08-1649-08-1749-08-1849-08-21