Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w ?widwinie

W latach 1950 - 1975 w ?widwinie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie koszali?skim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w ?widwinie. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Po?czyn - Zdrój, ?widwin oraz gminy: Brze?no, Po?czyn - Zdrój, R?bino, S?awoborze i ?widwin.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP ?widwin


ZSP ?widwin