Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Pucku

W latach 1954 - 1975 w Pucku funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a Wojewódzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Gda?sku.

W 1975 roku wszed? w ?ycie nowy podzia? administracyjny kraju - liczb? województw zwi?kszono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zosta?y zast?pione nieformalnymi jednostkami podzia?u administracyjnego - rejonami. W Pucku powsta?a jedna z dziesi?ciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gda?skiego w nowych granicach.

W 1986 roku na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o: 31 terenowych OSP (w tym: 3x S-2, 19x S-1, 4x M-2, 5x M-1, dysponuj?cych ??cznie 90 szt. motopomp) oraz 12 ZOSP (w tym 6x ZS-1, 1x ZM-2, 5x ZM-1). Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka terenowej zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Puck
A tak?e 1 jednostka zawodowa pionu resortowego:
  • ZZSP PPiUR „Szkuner” W?adys?awowo


ZSP Puck
ZZSP PPiUR „Szkuner” W?adys?awowo