fot. Adrian Kozie?

Jelcz 315M Rosenbauer SLF 6000 - GCBA 6/32

Ci??ki samochód ga?niczy wodno-pianowy

Pod koniec 1973 roku Jelcza?skie Zak?ady Samochodowe wykona?y kompletne podwozie Jelcz 315M wraz z kabin?, które zosta?o wys?ane do Linz w Austrii, gdzie mie?ci si? siedziba renomowanej firmy Rosenbauer, produkuj?cej sprz?t po?arniczy. Ten znany ju? dobrze w Polsce producent podj?? si? wykonania ci??kiego samochodu ga?niczego SLF 6000 (z du?ym zbiornikiem ?rodka pianotwórczego). By? to pierwszy projekt Rosenbauera opracowany w oparciu o podwozie polskiej ci??arówki. Projekt, który otrzyma? oznaczenie fabryczne Rosenbauer SLF 6000 zosta? zrealizowany ju? w pierwszym pó?roczu 1974 roku.

Baz? pojazdu stanowi?o podwozie Jelcz 315M z uk?adem jezdnym 4x2. W odró?nieniu od produkowanego w kraju od 1974 roku modelu 004, otrzyma?o ono wolnoss?cy silnik wysokopr??ny SW 680 osi?gaj?cy moc 202 KM wspó?pracuj?cy z pi?ciobiegow? skrzyni? przek?adniow? (5+R). W samochodzie zastosowano seryjn? kabin? Jelcza typu 113 z uk?adem miejsc 2+2. Nadwozie specjalne posiada?o budow? modu?ow?. Pierwszy modu? stanowi? przedzia? na sprz?t i armatur?. By?a to du?a przelotowa skrytka w której znajdowa?y si? w??e ssawne (umieszczone poprzecznie), komplet armatury strony ssawnej, w??e t?oczne, pr?downice, wytwornice, komplet armatury strony t?ocznej oraz aparaty powietrzne. Dost?p do wyposa?enia zapewnia?y szerokie dwuskrzyd?owe drzwiczki otwierane na boki. W ?rodkowej cz??ci zabudowy posadowiono zbiorniki na wod? (2000 l) i ?rodek pianotwórczy (4000 l). W tylnej, nie os?oni?tej cz??ci nadwozia, zainstalowana by?a autopompa o wydajno?ci 3200 l/min @ 8bar. Z obu stron panelu sterowania autopompy znajdowa?y si? urz?dzenia szybkiego natarcia o wielko?ci 52 sk?adaj?ce si? z w??y torlenowych, zako?czonych pr?downicami pianowymi. Na obudowach SN przewo?one by?y symetrycznie umieszczone przeno?ne dzia?ka RM 16 o wydajno?ci 1600 l/min ka?de. Dach nadwozia specjalnego wykonano w formie podestu roboczego z drabink? umieszczon? z lewej strony zabudowy. W przedniej cz??ci podestu zainstalowano stacjonarne dzia?ko RM 24 o wydajno?ci 2400 l/min sterowane r?cznie.

Bior?c pod uwag? nominaln? wydajno?? autopompy pojazd posiada? nast?puj?ce mo?liwo?ci taktycznego zastosowania:

 • podawanie wody lub piany z urz?dze? SN
 • podawanie wody lub piany z dzia?ka stacjonarnego RM 24
 • podawanie wody lub piany z dzia?ka stacjonarnego RM 24 oraz urz?dze? SN (jednocze?nie)
 • podawanie wody lub piany z dwóch dzia?ek przeno?nych RM 16
 • podawanie wody lub piany z linii ga?niczych
 • pobieranie wody z sieci hydrantowej
 • pobieranie wody z zewn?trznych zbiorników wodnych (poprzez autopomp?)
 • zasysanie ?rodka pianotwórczego z zewn?trz

Wyprodukowany egzemplarz tego pojazdu zosta? zaprezentowany na stoisku Rosenbauera podczas Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich w czerwcu 1974 roku. Nast?pnie samochód skierowano do s?u?by liniowej ZZSP Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów "Nobiles" we W?oc?awku. Poniewa? w kraju uruchomiono w mi?dzyczasie produkcj? seryjn? samochodów Jelcz GCBA 6/32 a pojazdy klasy SLF kupowano na wi?kszych no?nikach (Steyr i Tatra), Jelcz z "Nobilesu" okaza? si? jedynym tego typu pojazdem wyprodukowanym na polskim podwoziu. Obecnie samochód jest elementem prywatnej kolekcji pasjonata historii techniki po?arniczej.

Jelcz 315M Rosenbauer F600 - SLF 6000 (1974)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GCBA 6/32 (2+4/32)
Podwozie: Jelcz 315M z rz?dowym 6-cylindrowym silnikiem wysokopr??nym SW 680 o mocy 202 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny typu 113 i modu?owego nadwozia specjalnego.
Liczba miejsc: 4 (2+2)
Rozstaw osi: 4100 mm
Masa ca?kowita: 15 400 kg
Pr?dko?? maks: 85 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:


 • autopompa o wydajno?ci 3200 l/min przy ci?nieniu 8 bar
 • zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l
 • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 4000 l
 • stacjonarne dzia?ko wodno-pianowe Rosenbauer RM24 o wydajno?ci 2400 l/min
 • 2 przeno?ne dzia?ka wodno-pianowe Rosenbauer RM16 o wydajno?ci 1600 l/min ka?de
 • 2 urz?dzenia szybkiego natarcia (wielko?? 52) mog?ce podawa? wod? lub pian?
 • samoczynny dozownik ?rodka pianotwórczego RVMA
 • w??e i armatura po?arnicza
 • aparaty ODO - 2 szt.

Nasady: 4x t?oczna 75 (symetrycznie z obu stron po 2)
1x ssawna 110 (z ty?u)
2x tankowania hydrantowego 110 (symetrycznie z obu stron po 1)
2x spustowa 110 (symetrycznie z obu stron po 1)
1x ssania ?rodka pianotwórczego z zewn?trz 75 (prawa strona)

Dyslokacja

 • ZZSP Kujawska Fabryka Farb i Lakierów "Nobiles" W?oc?awek 
   460138 
   WLA 518D  

Galeria