Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Gliwicach

W latach 1950-1975 w Gliwicach funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Gliwicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o 5 jednostek zawodowych stra?y:

  • ZSP Gliwice
  • ZZSP Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice
  • ZZSP PKP Gliwice
  • ZZSP ZNTK Gliwice
  • ZZSP Zak?ady Mechaniczne "Bumar" ?ab?dy
Ponadto na dzie? 31.12.81 r. w rejonie gliwickim funkcjonowa?o 27 terenowych jednostek OSP (13 typu "S-1", 4 typu "S-2", 8 typu "M-1" oraz 2 typu "M-2") i 8 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1")


ZSP Gliwice
ZZSP Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice
ZZSP PKP Gliwice
ZZSP ZNTK Gliwice
ZZSP ZM "Bumar" ?ab?dy