Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Gorzowie Wielkopolskim

W latach 1950-1975 w Gorzowie Wlkp. dzia?a?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych, podleg?a KWSP w Zielonej Górze.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o stolic? nowo utworzonego województwa gorzowskiego. Na bazie PKSP powo?ano wówczas Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych

Na terenie operacyjnym gorzowskiej KRSP funkcjonowa?y 4 jednostki zawodowej stra?y po?arnej:

  • Oddzia? I ZSP Gorzów Wlkp. (do 1989 r. ZSP Gorzów)
  • Oddzia? II ZSP Gorzów Wlkp. - Siedlice (od 1989 r.)
  • ZZSP Gorzowskich Zak?adów W?ókien Chemicznych "Chemitex-Stilon"
  • ZZSP Zak?adów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie (w organizacji, likwidacja w 1988 r.)


I Oddzia? ZSP Gorzów Wlkp.
II Oddzia? ZSP Gorzów Wlkp.
ZZSP ZWCh "Chemitex-Stilon"
ZZSP ZM "Ursus" Gorzów Wielkopolski