Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Opolu

W latach 1950-1975 w Opolu istnia?a KWSP, której podporz?dkowano 13 komend powiatowych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa opolskiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Opolu. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Budowlanych 3.

W ramach KWSP dzia?a?o 14 komend rejonowych:
 • KRSP Brzeg
 • KRSP G?ubczyce
 • KRSP G?ucho?azy
 • KRSP Grodków
 • KRSP Kluczbork
 • KRSP K?dzierzyn-Ko?le
 • KRSP Krapkowice
 • KRSP Namys?ów
 • KRSP Niemodlin
 • KRSP Nysa
 • KRSP Opole
 • KRSP Paczków
 • KRSP Prudnik
 • KRSP Strzelce Opolskie

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 27 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 16 ZSP
 • 11 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Opolu

1. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu
2. ZZSP Zak?ady Aparatury Chemicznej "Metalchem" w Opolu
3. ZZSP Huta "Andrzej" w Zawadzkiem
4. ZZSP Huta "Ma?apanew" w Ozimku
5. ZZSP Zak?ady Azotowe "K?dzierzyn" w K?dzierzynie-Ko?lu
6. ZZSP Zak?ady Chemiczne "Blachownia" w K?dzierzynie-Ko?lu
7. ZZSP Zak?ad Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w K?dzierzynie-Ko?lu
8. ZZSP Zak?ady Przemys?u Bawe?nianego "Frotex" w Prudniku
9. ZZSP Zak?ady Koksownicze Zdzieszowice
10. ZZSP ?l?skie Zak?ady Przemys?u Skórzanego "Otm?t"w Krapkowicach
11. ZZSP Zak?ady Papiernicze w Krapkowicach