Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych w Katowicach

W latach 1950-1975 teren operacyjny pó?niejszego województwa katowickiego (w nowych granicach) podlega? KWSP w Katowicach oraz cz?sciowo KWSP w Krakowie i Opolu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podzia? administracyjny, na mocy którego kraj zosta? podzielony na 49 województw. Likwidacji uleg?y powiaty, które zast?piono nieformalnymi jednostkami podzia?u - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Stra?y Po?arnych w terenie przej??y Komendy Rejonowe Stra?y Po?arnych (KRSP). Sie? komend rejonowych wchodz?cych w sk?ad poszczególnych KWSP zosta?a okre?lona w zarz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpo?arowej na terenie województwa katowickiego w nowych granicach by?a Komenda Wojewódzka Stra?y Po?arnych (KWSP) w Katowicach. Siedziba komendy zosta?a zlokalizowana przy ulicy Plebiscytowej 51.

W ramach KWSP dzia?a?y 24 komendy rejonowe:
 • KRSP B?dzin
 • KRSP Bytom
 • KRSP Chorzów
 • KRSP Chrzanów
 • KRSP D?browa Górnicza
 • KRSP Gliwice
 • KRSP Jastrz?bie Zdrój
 • KRSP Jaworzno
 • KRSP Katowice
 • KRSP Mys?owice
 • KRSP Olkusz
 • KRSP Pszczyna
 • KRSP Pyskowice
 • KRSP Racibórz
 • KRSP Ruda ?l?ska
 • KRSP Rybnik
 • KRSP Siemianowice ?l?skie
 • KRSP Sosnowiec
 • KRSP Tarnowskie Góry
 • KRSP Tychy
 • KRSP Wodzis?aw ?l?ski
 • KRSP Zabrze
 • KRSP Zawiercie
 • KRSP ?ory

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowa?o 72 jednostek zawodowych stra?y - w tym:

 • 30 ZSP
 • 42 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podleg?ych KWSP w Katowicach.

1. ZZSP Zak?ady Azotowe w Chorzowie
2. ZZSP Zak?ady Chemiczne "Hajduki" w Chorzowie
3. ZZSP Zak?adów Chemicznych "Azot" w Jaworznie
4. ZZSP Kombinat Górniczo Hutniczy "Boles?aw" w Bukownie
5. ZZSP Rafineria Nafty Trzebinia
6. ZZSP ?l?skie Zak?ady Rafineryjne Czechowice-Dziedzice
7. ZZSP Huta Szk?a Okiennego w Szczakowe
8. ZZSP Huta "Pokój" w Rudzie ?l?skiej
9. ZZSP Huta Metali Nie?elaznych Szopienice
10. ZZSP Fabryka Naczy? Emaliowanych w Olkuszu
11. ZZSP Fabryka Naczy? Emaliowanych "Silesia" w Rybniku
12. ZZSP Kluczewskie Zak?ady Papiernicze w Kluczach
13. ZZSP Huta Katowice
14. ZZSP Zak?ady Koksownicze "Przyja??" w D?browie Górniczej
15. ZZSP Zak?ady Koksownicze w Zabrzu
16. ZZSP Zak?ady Mechaniczne "?ab?dy" w Gliwicach
17. ZZSP PKP Gliwice
18. ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gliwicach
19. ZZSP PKP ?azy
20. ZZSP PKP Tarnowskie Góry
21. ZZSP PHU "Polskie Odczynniki Chemiczne" w Gliwicach
22. ZZSP Zak?ady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem"w Strzemieszycach
23. ZZSP Zak?ady Przemys?u Gumowego "Stomil" w Wolbromiu
24. ZZSP Prz?dzalnia "Przyja??" w Zawierciu
25. ZZSP Zak?ady Przemys?u Bawe?nianego "Przyja??" w Zawierciu
26. ZZSP Raciborskie Zak?ady Elektrod W?glowych w Raciborzu
27. ZZSP Zak?ady Chemiczne "Organika - Azot" w Jaworznie
28. ZZSP Fabryka Samochodów Ma?olitra?owych w Tychach
29. ZZSP Fabryka Urz?dze? Mechanicznych Por?ba
30. ZZSP Fabryka Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie
32. ZZSP Zak?ady Tworzyw Sztucznych w Bieruniu Starym
33. ZZSP Huta "Batory" w Chorzowie
34. ZZSP Huta "Jedno??" w Siemianowicach ?l?skich
35. ZZSP Huta "Zygmunt" w Bytomiu
36. ZZSP Huta Zawiercie
37. ZZSP Zak?ady Tworzyw Sztucznych "Krywa?d-ERG" w Knurowie
38. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Czerwona Gwardia" w B?dzinie
39. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Jastrz?bie w Jastrz?biu Zdroju
40. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Komuna Paryska" w Jaworznie
41. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach
42. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie ?l?skiej
43. ZZSP Kopalnia W?gla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" w Sosnowcu

Ponadto na terenie operacyjnym KWSP w Katowicach dzia?a?o 742 jednostek ochotniczych (stan na 31.12.1981 r.):
 • 502 terenowych jednostek OSP w tym 391 typu "S" i 111 typu "M".
 • 240 resortowych jednostek ZOSP w tym 112 typu "S" i 128 typu "M".


KRSP B?dzin
KRSP Bytom
KRSP Chorzów
KRSP Chrzanów
KRSP Jastrz?bie Zdrój
KRSP D?browa Górnicza
KRSP Gliwice
KRSP Jaworzno
KRSP Katowice
KRSP Mys?owice
KRSP Olkusz
KRSP Pszczyna
KRSP Racibórz
KRSP Ruda ?l?ska
KRSP Rybnik
KRSP Siemianowice ?l?skie
KRSP Sosnowiec
KRSP ?ory
KRSP Tarnowskie Góry
KRSP Tychy
KRSP Wodzis?aw ?l?ski
KRSP Zabrze
KRSP Zawiercie
KRSP Pyskowice


Lista pojazdĆ³w przypisanych do rejonĆ³w:

KRSP Bytom
14-02-19
KRSP Chorzów
14-03-22
KRSP Katowice
14-09-1514-09-17
KRSP Olkusz
14-11-3414-11-36
KRSP Pszczyna
14-12-1314-12-3514-12-35
KRSP Siemianowice ?l?skie
14-16-12
KRSP Zabrze
14-22-15